Cutter
ZINTEGROWANY SYSTEM OBSŁUGI PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH
 
Budowa i możliwości systemu Cutter 2000

System Cutter 2000 składa się z osobnych, ale zintegrowanych modułów obsługujących różne sfery działalności przedsiębiorstwa.

0
Moduł „Parametry"

Moduł ten pozwala administrować systemem i jego zasobami, obsługuje też tworzenie głównych i pomocniczych definicji, słowników, parametrów i procedur konwersji danych. Jest podstawowym narzędziem administratora umożliwiającym kontrolę listy użytkowników, ich uprawnień do korzystania z pozostałych elementów systemu (kluczy). Pozwala przestawiać system w lokalne i zdalne tryby pracy z bazą centralną – konieczne w przypadkach awarii sieci rozległej.

0
Moduł „Zlecenia”

Moduł jest głównym modułem systemu i podstawowym elementem obsługi klienta. Pozwala na definiowanie dowolnych konstrukcji szyb, obsługę bazy klientów i kontraktów. Daje także możliwość wprowadzania zarówno ręcznego jak i zdalnego zleceń, prowadzi kontrolę ich realizacji, obsługuje procedury kontroli kredytowej kontrahentów, przygotowuje zlecenia do przekazania do produkcji, pozwala na generowanie wydruków zleceń i potwierdzeń dla klientów (w różnych językach), ich wydruk lub wysyłkę poczta elektroniczną, ew. faksem komputerowym. Korespondencja z klientem pozwala na korzystanie z własnego systemu nazewnictwa konstrukcji lub też na używanie nazw stosowanych przez klientów. We wprowadzonych zleceniach moduł pozwala zawrzeć dokładne informacje o budowie oraz kształcie szyby, parametrach zleceń, o wbudowaniu szprosów, obróbce specjalistycznej (otwory i podcięcia). Moduł pozwala również definiować i wprowadzać szyby stepowane o różnych wymiarach szyb składowych zespolenia.

0
Moduł „Magazyn”

Zawiera cały pakiet programów obsługujących gospodarkę magazynową z charakterystycznymi dla produkcji szyb zespolonych elementami. Opierając się na informacjach o surowcach użytych do produkcji zleceń, pozwala na automatyczne wykonywanie rozliczenia kosztów materiałowych i generację stosownych dokumentów magazynowych, koniecznych do rozliczenia magazynów. Jest to wielo-magazynowy, w pełni funkcjonalny moduł GM, z możliwością prowadzenia rozliczeń w systemie kosztów rzeczywistych i/lub standardowych, rozdzielający magazyny surowcowe, towarowe, produkcyjne (zarówno wyrobów gotowych jak i półproduktów). Programy generacji arkuszy inwentaryzacyjnych oraz zamknięcia okresów obliczeniowych pozwalają na dokładną kontrolę obrotu magazynowego, łącznie z uchwyceniem produkcji w toku w okresie inwentaryzacji. Moduł sprzężony jest z pakietem „Zlecenia” i „Zakupy” automatycznie prowadząc w kartotekach rezerwację surowców do przyjętych zleceń oraz rejestrując stany minimalne.

0
Moduł „Transfery"

Jest zestawem procedur ułatwiających przygotowanie produkcji, wykonanie koniecznych obliczeń optymalizacyjnych, przygotowanie kodów sterujących do urządzeń jak i transfer tychże do urządzeń. Zaawansowane plansze prezentacji danych w trakcie przygotowań zapewniają pełną kontrolę nad zawartością przyjętych do produkcji zleceń, koniecznymi rodzajami szkła oraz ramek. W module tym realizowane są sortowania i wydruki zaplanowanych pakietów produkcyjnych, wydruki nalepek produkcyjnych, spedycyjnych, do cięcia itd., wydruki konstrukcyjne szprosów i modeli do ręcznego cięcia. W module zawarta jest procedura wyświetlenia planszy kontrolnej „Sytuacja” pokazującej postęp wykonywanych zleceń, plany produkcyjne w instalacjach i ich zaawansowanie oraz obłożenie instalacji w wybranym okresie czasu.

0
Moduł „Planowanie”

Jest kompletnym zestawem procedur do planowania i harmonogramowania produkcji. W module można zdefiniować dowolną liczbę sparametryzowanych ciągów technologicznych, w kilku typach zależnych od metody oraz jednostki obliczeniowej, służącej do określenia wydajności instalacji. Można zdefiniować czas pracy każdej instalacji w podziale na zmiany, brygady robocze i ich obsadę dla wykonania obliczeń wykonanej produkcji z uwzględnieniem premiowania. Moduł dostarcza elastycznego narzędzia do planowania produkcji jak i do rejestracji jej fizycznego wykonania przy pomocy odczytów kodów kreskowych, lub też rejestracji „ręcznej”, opartej na planach produkcyjnych. Pozwala wydrukować plany produkcji ogólne i szczegółowe.

0
Moduł „Zbyt”

Pełny moduł obsługi sprzedaży. Na podstawie informacji dostarczanych przez moduły „Zlecenia” i „Magazyn” w pełni automatycznie przygotowuje faktury z kompletem danych o cenach oraz warunkach płatności. Proces fakturowania produkcji i sprzedaży towarów jest uproszczony do minimum. System pozwala na fakturowanie zarówno pojedynczych zleceń jak i całych ich grup dla wybranego klienta (faktury zbiorcze). Pozwala na fakturowanie szczegółowe (każda pozycja zlecenia), jak i grupowe. Umożliwia również wydruki załączników – specyfikacji szczegółowych do faktur. Pozwala na tworzenie korekt ilościowych i wartościowych, not korygujących, ewentualnie not księgowych. System obsługuje faktury eksportowe w języku polskim i angielskim. Jest wielowalutowy. Umożliwia wystawianie faktur zaliczkowych uwzględniając je w fakturach docelowych. Pozwala tworzyć faktury „pro-forma” dla transakcji z przedpłatami. Umożliwia wydruk faktur w różnych wzorach i językach z nazewnictwem wyrobów zgodnym z wymaganiami klient. Rozróżnia sprzedaż towarów i wyrobów, jak również pozwala na wystawianie faktur bez zleceń na pozostałe – niehandlowe i nieprodukcyjne towary (np. dzierżawy, sprzedaże środków trwałych itd.). Sprzężenie z modułem „Zlecenia” pozwala na automatyczne i szybkie rejestrowanie aktualnych zadłużeń kontrahentów. W przypadku używania zintegrowanych systemów księgowych pozwala na rejestrację zapłat i w praktyce na bieżąco pozwala ocenić sytuacje płatniczą kontrahenta. Po zdefiniowaniu schematu księgowań, moduł pozwala automatycznie rejestrować sprzedaż w zewnętrznym systemie księgowym.

0
Moduł „Zakupy”

Jest modułem przygotowania wysyłek produkcji do klientów. Pozwala znakować, rejestrować i kompletować wysyłki. W zależności od ustalonych zasad kompletacji, można je przeprowadzać zleceniami lub stojakami. System pozwala też rejestrować obrót stojakami (wywóz–przywóz). Adresy dostaw do klientów są przypisane do tras przejazdów. Można definiować tygodniowe harmonogramy przejazdów, co w efekcie wspomaga planowanie produkcji, pozwala na ustalaniu dat wykonania i dat wysyłki. System generuje specyfikacje dostaw (protokoły odbioru), jak i specyfikacje szczegółowe wysyłanych stojaków. Kompletacje można wykonywać ręcznie lub przy pomocy czytników kodów kreskowych. Moduł jest ostatnim zamykającym proces produkcji jak również ostatnim elementem obsługi klienta. Możliwe jest sprzęgnięcie go z modułem magazynowym i włączenie automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych (PW-WZ) przy zatwierdzaniu wysyłki. Pozwala to na przyspieszenie obiegu dokumentów oraz znacznie szybsze rozliczenie i fakturowanie zleceń produkcyjnych.

0
Moduł „Spedycja”
Jest modułem przygotowania wysyłek produkcji do klientów. Pozwala znakować, rejestrować i kompletować wysyłki. W zależności od ustalonych zasad kompletacji, można je przeprowadzać zleceniami lub stojakami. System pozwala też rejestrować obrót stojakami (wywóz–przywóz). Adresy dostaw do klientów są przypisane do tras przejazdów. Można definiować tygodniowe harmonogramy przejazdów, co w efekcie wspomaga planowanie produkcji, pozwala na ustalaniu dat wykonania i dat wysyłki. System generuje specyfikacje dostaw (protokoły odbioru), jak i specyfikacje szczegółowe wysyłanych stojaków. Kompletacje można wykonywać ręcznie lub przy pomocy czytników kodów kreskowych. Moduł jest ostatnim zamykającym proces produkcji jak również ostatnim elementem obsługi klienta. Możliwe jest sprzęgnięcie go z modułem magazynowym i włączenie automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych (PW-WZ) przy zatwierdzaniu wysyłki. Pozwala to na przyspieszenie obiegu dokumentów oraz znacznie szybsze rozliczenie i fakturowanie zleceń produkcyjnych.
0
Moduł „Wydruki”
Pakiet raportowania i wydruków wspomagający zarządzanie firmą oraz kontrolę produkcji, sprzedaży, magazynu i rentowności. Zawarte w nim wydruki są zarówno zaproponowanymi przez producenta oprogramowania raportami standardowymi, jak i definiowanymi przez klienta w trakcie wdrożenia dokumentami. Na podstawie przedstawionych wzorów i ustalonych formularzy przygotowywane są raporty z różnych dziedzin działalności oraz różnych zakresów danych, ułożone w wygodne do korzystania menu.
 
 
Parametry i wymagania techniczne systemu
 
 
Wymagane licencje: